Statut

Statut Koła Naukowego „Human Resource Development”
przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1.   Studenckie Koło Naukowe „Human Resource Development” przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nazwa skrócona: SKN „Human Resource Development” (zwane dalej:  Kołem), jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym.

Art. 2.   Koło działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo i szkolnictwie wyższym oraz związanych z nią przepisów wykonawczych,
 2. Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 3. Niniejszego Statutu,
 4. Regulaminu Koła.

Art. 3     Siedziba koła mieści się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (zwanej dalej: UE) przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania , ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice.

Art. 4.   Opiekę nad merytoryczną działalnością Koła oraz odpowiedzialnością za Koło przed Władzami Uczelni oraz Katedry sprawuje Opiekun Koła, wyznaczony przez Kierownika Katedry,  przy której Koło działa.

Art. 5.   Koło zrzesz studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasadzie dobrowolności.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i formy pracy Koła

Art. 6.   Zadaniami Koła w szczególności są:

 1. Rozbudzanie zainteresowań naukowych i wprowadzenie do pracy naukowej i badawczej,
 2. Integracja środowiska studentów pracujących w Kole,
 3. Pomoc w kształceniu oraz wzbogacaniu kompetencji praktycznych członków Koła,
 4. Prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o idei i praktyce rozwoju zasobów ludzkich.

Art. 7.   Zadania swoje Koło realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i udział w seminariach, sympozjach i konferencjach,
 2. Organizowanie obozów i wycieczek naukowych i krajoznawczych,
 3. Organizowanie spotkań i dyskusji,
 4. Publikowanie prac powstałych w Kole,
 5. Inne przedsięwzięcia zgodne z treścią niniejszego Statut i Statut Uczelni.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 8.   Członkami Koła mogą być studenci jak również nauczyciele akademiccy UE, a także uczestnicy studiów doktoranckich wszystkich wydziałów UE na zasadzie dobrowolności, z pełnymi prawami i obowiązkami nałożonymi przez Regulamin Koła na członków Koła.

Art. 9.   Członkiem Koła zostaje się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej oraz wpisanie do rejestru członków za rekomendacją przynajmniej dwóch członków Koła.

Art. 10. Rekrutacja nowych Członków Koła odbywa się w trybie ciągłym.

Art. 11. Członkowie koła mają prawo:

 1. Współdecydować o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym zebraniu Członków Koła,
 2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich Organów Koła a zasadach określonych w Statucie,
 3. Korzystać ze wszystkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła,
 4. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła,
 5. Ubiegać się o ocenę swojej działalności w Kole.

Art. 12. Członkowie mają obowiązek:

 1. Znać Statut oraz Regulamin Koła i stosować się do jego postanowień oraz do postanowień Organów Koła,
 2. Aktywnie uczestniczyć w pracach i sumiennie spełniać obowiązki członka Koła,
 3. Dbać o dobre imię Koła.

Art. 13. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła, Walne Zgromadzenie Członków Koła może przyznać tytuł Honorowego Członka Koła Naukowego „Human Resource Development” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Art. 14. Członek honorowy korzysta z uprawnień, jakie daje członkostwo Koła Naukowego, jak również ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła.

Art. 15. Utrata członków następuje w chwili:

 1. Śmierci członka,
 2. Pisemnego wyrażenia takiej woli,
 3. Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie w następstwie nie przestrzegania Statutu,
 4. Ukończenia bądź zaprzestania studiów na UE w Katowicach,
 5. Skreślenie z listy studentów UE w Katowicach,
 6. Zawieszenia w prawach studenta.

ROZDZIAŁ IV

Organy Koła

 Art. 16. Organami Koła są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła.

Art. 17. Walne Zgromadzenie Członków Koła:,

 1. Do Walnego Zgromadzenia Członków Koła należą wszyscy Członkowie Koła.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła zwołuje Prezes Zarządu Koła z inicjatywy własnej, Wiceprezes Zarządu na prośbę Prezesa lub opiekun Koła.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Koła powinno być zwołane co najmniej raz w semestrze.

Art. 18. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Koła:

 1. Określenie kierunków pracy Koła.
 2. Wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu.
 3. Uchwalenie zmian w Regulaminie Koła.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach Koła, co do których nie ma zgodności pomiędzy członkami Zarządu Koła.
 6. Kontrola prac Zarządu.

Art. 19. Zarząd Koła:

 1. W skład Zarządu Koła wchodzą: prezes Zarządu Koła, Wiceprezes Zarządu Koła, Sekretarz Koła i dwie wybrane osoby odpowiedzialne za PR.
 2. Prezes Zarządu Koła, Wiceprezes Zarządu Koła, Sekretarz Koła i dwie wybrane osoby odpowiedzialne za PR są wybierani raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w głosowaniu kwalifikacyjnym,  większością 2/3 głosów.
 3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 4. Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu zwykła większością głosów w obecności co najmniej 3/4 Członków Koła.
 5. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć opiekun Koła.

Art. 20. Kompetencje Zarządu Koła:

 1. Organizacja, koordynacja prac i inicjatyw Koła.
 2. Reprezentowanie Koła wobec władz UE, współpracowników Koła i innych instytucji oraz osób.
 3. Współpraca z opiekunem Koła.
 4. Kontrola pracy członków Koła.
 5. Występowanie z wnioskami o nagrody dla członków Koła lub nagradzanie członków Koła w imieniu Koła. Taka nagroda wymaga również zgody Opiekuna Koła na jej udzielenie.
 6. Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.

Art. 21. Pierwszy Zarząd Koła zostaje wybrany w głosowaniu jawnym, w którym musza uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

Art. 22. Pierwszy Prezes oraz Zarząd Koła został wybrany 01 marca 2013 r. podczas jawnego głosowania przez członków należących do Koła.

Art. 23. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koła zostaje zwołane przez Prezesa Zarządu Koła nie później, niż dwa tygodnie od daty wpisu Koła do rejestru Kół Naukowych.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Art. 28. Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

Art. 29. Załącznikiem do Statutu Koła jest wzór Deklaracji członkostwa w Kole Naukowym „Human Resource Development”.

Art. 30. Spotkania Koła zwołuje Prezes Koła, po konsultacjach z Opiekunem Koła z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacje o spotkaniach umieszczone są na stronie internetowej Koła oraz na tablicy informacyjnej Koła przy Sali 424B.

Art. 31. Decyzję o zawieszeniu działalności Koła lub likwidowaniu podejmuje Opiekun Koła najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od ostatniego przejawu działalności Koła. O zawieszeniu działalności Koła Opiekun informuje Kierownika Katedry.

Art. 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Koła Naukowego „Human Resource Development”.

Art. 33. Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2013r. Wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora zgodności Statutu z przepisami prawa i Statutem Uczelni.