11.05.2016r. w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kreatywność w zarządzaniu XXI”. Nas reprezentowała Łucja Waligóra. Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz film.

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku, która odbyła się 11.05.2016r. w Centrum Konferencyjnym w Katowicach.

Patronami Konferencji były: Wydawnictwo Naukowe Sophia, Klaster Biznesów Kreatywnych, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Społeczna Akademia Nauk, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Prezydent Miasta Katowice.

W skład rady naukowo – programowej wchodzili: Prof. Pcz, dr hab. inż. Joanna Nowakowska- Grunt- Przewodnicząca Rady Programowej , Prof.Pcz dr hab. Agata Mesjasz-Lech – Z-ca Przewodniczącej Rady Programowej , Dr Małgorzata SmolarekPrzewodnicząca Rady Naukowej, z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Redaktor Naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, Dr Paweł Dec – Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” .

Konferencja rozpoczęła się od 8:00 godz. rejestracją uczestników Konferencji, natomiast wystąpienie otwierające nastąpiło o 8:30 godz. Wystąpienie otwierające było prowadzone m. in. przez Przewodniczącą Rady Programowej oraz przez Redaktora Wydawnictwa Naukowego SOPHIA.

Na początku spotkania podkreślona była istota spotkań teoretyków i praktyków. Bardzo ważne jest aby różne nowe procesy teoretyczne zostały przetestowane w praktyce gospodarczej. Cała konferencja była podzielona na sześć sesji tematycznych, które były przedzielone przerwami oraz panelami dyskusyjnymi. Pierwsza, wstępna sesja to była sesja praktyków, kreatywnych innowatorów. Jako pierwszy wypowiadał się dr inż. J. Doskocz z Klasteru Badań Rozwoju oraz Innowacji, który podkreślał w swojej wypowiedzi, że w innowacyjnym działaniu najważniejsze jest nastawienie, jeśli jest pozytywne to wzmacnia ono innowacyjność. Z kolei mgr M. Zając, Regionalny Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, wskazał na praktyczne wykorzystanie informacji w zarządzaniu ryzykiem w biznesie i w życiu prywatnym. Wskazał dwa główne źródła informacji finansowych: BIG – Biuro Informacji Gospodarczej i BIK – Biuro Informacji Kredytowej, w których, jak się dowiedziałam, nie są tylko ujmowane zadłużenia obywateli o charakterze publiczno-prawnym, czyli np. zaległości podatkowe, zaległości w płaceniu ZUS-u. Wg wskazanych badań charakterystyka niesolidnego dłużnika jest następująca: jest to statystyczny 35-letni mężczyzna zamieszkały w województwie śląskim, zadłużony na kwotę 26 tysięcy złotych. 60% wszystkich dłużników w Polsce to mężczyźni. Następna prezentacja praktyków prowadzona przez przedstawicieli Klasteru Biznesów Kreatywnych, dotyczyła korzyści z wykorzystania gier – procesu grywalizacji w organizacji. Korzyści z tego procesu były następujące: poprawa komunikacji w organizacji, lepsze kontakty między ludzkie a szczególnie między pracownikami różnego pokolenia X, Y i Z, oraz między pracownikami różnego szczebla w hierarchii. Innymi korzyściami wykorzystania gier szpiegowskich, gier w terenie było odkrywanie nowych swoich kompetencji i talentów, rozwijanie umiejętności pracy grupowej oraz przełamywanie różnych barier. Kolejny praktyk, Paweł Nowak- prezes i koordynator Akademickich Mistrzostw Polskich Debat Oksfordzkich przekonywał nas do efektywnej metody pracy grupowej jaką jest debata oksfordzka. To podejście wykorzystała w dalszej części konferencji prof. dr hab. Ludmiła Szulgina z National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” i zadawała innym prelegentom pytania na zasadzie opozycji w stosunku do wygłaszanego stanowiska. Ostatnim prelegentem w sesji praktyków był mgr Artur Sawicki – szef Regionu Częstochowskiego w Śląskim Towarzystwie Marketingowym. Przedstawiał on skuteczność współczesnych technik marketingowych. Przybliżył nam takie zagadnienia jak: crowdsourcing, lead generation, real-time marketing, copywriter, sploshing, zrównoważony I aktywny marketing. Pierwszy panel naukowy dotyczył gospodarowania kapitałem ludzkim. Miałam wówczas okazję zaprezentować swój artykuł dotyczący „Znaczenia rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników dla firmy”. Prowadzącą tą sesja była wymieniona wyżej prof. Ludmiła Szulgina. Innymi zagadnieniami omawianymi w tej sekcji, oprócz rozwoju i doskonalenia zawodowego, była również podkreślona ważność autorytetu i procesów anty – rozwojowych i depresyjnych w organizacji jako procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Druga sesja prowadzona przez prof. Beatę Jamka dotyczyła innowacyjności we współczesnej gospodarce. Dr E. Stańczyk wskazała na pesymistyczne zmiany w transferze wiedzy i technologii, wskazała, że zmniejsza się poziom współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii. Z kolei dr A. Piotrowska i mgr inż. M. Sobieraj z Urzędu Statystycznego w Kielcach wskazały, że największą barierą dla rozwoju firm są obciążenia publiczno – prawne : obciążenia z tytułu ZU, z tytułu podatków, koszty zatrudnienia oraz konkurencja krajowa. Natomiast najczęstsza reakcja na te ograniczenia ze strony pracodawców to obniżanie kosztów lub rozszerzanie prowadzonej działalności. Rzadko kiedy odpowiedzą na zaistniałe bariery była likwidacja działalności. Zarzut jaki często się pojawiał w stosunku to badań przeprowadzonych przez te prelegentki dotyczył nieodpowiednich i przestarzałych stosowanych narzędzi badawczych. Ostatnie wystąpienie w tym panelu tematycznym dotyczyło Desing thinking- dr K. Bachnik. Desing thinking jest to podejście procesowe do zarządzania ograniczonymi zasobami, działanie innowacyjne dotyczące znalezienia praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w przypadku trudnych problemów. W trzeciej sesji prowadzonej przez dr Judytę Kabus, przedstawiono elementy dotyczące współpracy między nauką a biznesem. Mgr J. Zacharewicz wskazywała w swojej prezentacji na potrzebę rozwijania swoich kreatywnych zdolności. Swoimi tezami i wypowiedzą często odwoływał się do wypowiedzi prof. H. Bienioka z Naszej Uczelni, który również podkreśla istotę kreatywnego i twórczego myślenia w biznesie. Inne tematy dotyczyły połączenia prawa cywilnego z gospodarką oraz rachunkowości z innymi dyscyplinami naukowymi. Czwarta sesja dotyczyła nowoczesnych form marketingu, była ona prowadzona przez wyżej już wspomnianego mgr A. Sawickiego. W tej części wypowiedzi wskazywały jak ważne jest zastosowanie aplikacji mobilnych i procesów grywalizacji we współczesnej gospodarce. Wskazane było też jak dużo dodatkowych atutów daje pracodawcy np. telepraca pracowników lub inna forma niepełnego zatrudniania. Ostatni panel dyskusyjny dotyczył logistycznych aspektów zarządzania, prowadzącym był dr J. Czaja. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje wstąpienie dotyczące zrównoważonego rozwoju i narzędzi statystycznych służących do jego pomiaru. Okazało się że Polska nie ma ogólnej, krajowej strategii zrównoważonego rozwoju, mimo, że wiele powiatów lub województw może się pochwalić bardzo dobrze opracowanymi strategiami lokalnymi. Nie ma również jednego syntetycznego miernika charakteryzującego monitorowanie zrównoważonego rozwoju. Uznaje się obecnie że procesy zrównoważonego rozwoju zalicza sie do trendów zarządzania, tak jak działania CSR-owe w przedsiębiorstwie.

Podczas konferencji była również przerwa kawowa I obiadowa, podczas której nawiązałam ciekawe rozmowy z m. im. doktorantami z naszej uczelni, doktorantami Politechniki Wrocławskiej oraz ze studentami z uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja zakończyła się o 18:00 godz. Podczas konferencji bardzo wiele można było można się dowiedzieć, również z tych dziedzin, z których nie jest się specjalistą . Miałam okazję również spotkań niezwykłych ludzi i pasjonatów nauki.

Łucja Waligóra

By zobaczyć film kliknij TUTAJ